VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze facturen zijn betaalbaar te Torhout, binnen de maand na dagtekening, vanaf welke datum van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest van 1 % per maand loopt, tot op de datum van de betaling.

Onafgezien de toepassing van het vorige artikel zal bij gebreke van volledige betaling op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het uitstaande factuurbedrag met een minimum van 50 euro per factuur.

Eventuele klachten betreffende levering en bedrag, dienen per aangetekend schrijven te gebeuren, binnen de 10 dagen respectievelijk van de levering, hetzij van de factuurdatum.

Iedere leverings- of uitvoeringstermijn wordt uitsluitend ter informatie en zonder enige resultaatsverbintenis ter zake medegedeeld. In geen geval is de koper gerechtigd om reden van vertraging, de opdracht of bestelling, hetzij op te zeggen, hetzij te vernietigen, hetzij welkdanige schadevergoeding hiervoor te vorderen waarvan hij bij deze uitdrukkelijk afstand doet.

Alle betwistingen voortvloeiend uit de huidige facturatie of de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt, dienen beslist te worden voor de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende of desgevallend de heer vrederechter over het kanton Torhout. Deze algemene voorwaarden gelden in elk geval boven en tegen deze, bedongen door onze leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers en cliënten.

Door de eenvoudige ontvangst van onderhavige factuur, erkennen onze medecontractanten uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de erop vermeld hierboven omschreven contractsvoorwaarden met dewelke zij zich aldus uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord te verklaren.